Undervisning og registrering:

På et hold er der som regel flere forskellige nationaliteter, og der er både mænd og kvinder på holdene. Undervisningen foregår på dansk.

Undervisningen planlægges i henhold til undervisningsplanen for den pågældende danskuddannelse og det relevante modul.

Kursisterne har medindflydelse og medansvar for undervisningen, og der forudsættes og forventes en aktiv deltagelse i undervisningen, herunder også at kursisterne forbereder sig til undervisningen.
Ligeledes bør kursisten medbringe en relevant ordbog til undervisningen.

Der evalueres løbende, således at kursisten hele tiden er på det modul, som passer til dennes læringsniveau. Hvert modul afsluttes med en test, der er afgørende for, om kursisten kommer videre til næste modul.

Ekskursioner ud af huset er en integreret del af undervisningen.

Hvert hold har typisk to lærere, der sørger for at kursisterne får det bedst mulige tilbud.

Læreren registrerer kursistens fremmøde. Der forventes et fremmøde på minimum 85 %.

Overholdes fremmødekravet ikke, kan kursisten blive udmeldt af sprogcentret.

Tilmelding

Alle voksne udlændinge, der bor eller arbejder i Danmark, kan få undervisning i dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold i op til 5 år.
Man kan blive optaget på Haderslev Sprogcenter hvis man er tilmeldt folkeregistret, er fyldt 18 år og ikke tidligere har modtaget undervisning i folkeskolen.

Kommunen betaler for dele af undervisningen.

Undervisningen er fordelt på forskellige niveauer om dagen og om aftenen.

Holdene startes op løbende efter behov.

Der er mulighed for fjernundervisning for kursister på Danskuddannelse 3 fra modul 3. Ring og hør nærmere.

Visitation

For at starte på Haderslev Sprogcenter skal man igennem en visitationssamtale hos en af skolens pædagogiske koordinatorer.

Visitationen skal bl.a. afgøre, hvilken danskuddannelse og hvilket modul der er det rette for den kommende kursist.

Den pædagogiske koordinator finder det rette tilbud til kursisten, og der sendes information om, hvornår tilbuddet starter.

Visitation skal afklare:

 • Uddannelses- og erhvervsbaggrund
 • Sprogkundskaber
 • Det aktuelle ugentlige lektionsbehov. Der er forskellige muligheder for antal af lektioner ugentligt.

Visitationen er en uformel samtale. Den varer ca. en halv time. Der kan være tale om at lave mindre danskopgaver såvel mundtligt som skriftligt.

Den pædagogiske koordinator placerer herefter kursisten på det hold, der svarer til kursistens danskfaglige niveau.

Danskuddannelserne

Skematisk fremstilling af Danskuddannelse 1-3

Undervisningen på Haderslev Sprogcenter opdeles i 3 danskuddannelser.

Der lægges vægt på kursistens forudsætninger og behov. Desuden er en vejledende samtale om kursistens fremtidsmål også medbestemmende for valg af danskuddannelse.

Se bekendtgørelsen om danskuddannelse og prøvebeskrivelser.

Danskuddannelse til voksne udlændinge, modelniveau.

Skolemodel 2017: Danskuddannelse til voksne udlændinge.
Skolemodel 2017: Danskuddannelse til voksne udlændinge.

Danskuddannelse 1

 • For kursister med ingen eller kun ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse eller skrive på deres modersmål, og som er uden kendskab til det latinske alfabet.
 • For kursister med nogen skolebaggrund, som kan læse og skrive på modersmålet men som ikke har kendskab eller kun ringe kendskab til det latinske alfabet.

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler og kan afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Danskuddannelse 2

 • For kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund og må forventes at have en forholdsvis langsom tilegnelse af dansk som andetsprog.
 • For kursister med en længere skole- og uddannelsesbaggrund men som ikke tidligere har lært et andet europæisk fremmedsprog.

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler og kan afsluttes med Prøve i Dansk 2

Danskuddannelse 3

 • For kursister, som normalt har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund og må forventes at have en forholdsvis hurtig tilegnelse af dansk som andetsprog.
 • For kursister, som foruden deres modersmål taler, læser og skriver mindst ét andet europæisk sprog godt.

Uddannelsen er opdelt i 5 moduler og kan afsluttes med Prøve i Dansk 3

Der kan tilføjes et yderligere modul - modul 6 (studieforberedende modul). Dette modul kan afsluttes med Studieprøven.

Frivillige

Haderslev Sprogcenter har i mange år haft et godt samarbejde med frivillige medarbejdere fra Dansk Flygtningehjælp. Her kan der hentes hjælp til alt det, der ligger udenfor undervisningen. Det kan være hjælp til lektier, til at forstå papirer fra myndigheder eller et brev fra skolen eller børnehaven. Mange ønsker også bare at have en dansk samtalepartner.

Fjernundervisning

Haderslev sprogcenter udbyder Dansk som fjernstudium.

Målgruppe: Kursister,

 • der ikke har mulighed for at følge eksisterende danskundervisningstilbud på sprogcentret
 • der har et dansktalende netværk, som kan og vil støtte op om den daglige træning
 • som er tilmeldt danskuddannelse 3 modul 3-6
 • der er fortrolige med og har adgang til internet og Skype med webcam.

Formål:

 1. At give kursister mulighed for at tilegne sig mundtlige og skriftlige kompetencer i dansk svarende til PID3 og Studieprøveniveau.
 2. At give kursister mulighed for at opnå viden om danske kultur- og samfundsforhold.

Haderslev Sprogcenter tilbyder:

 1. Målrettet og fleksiblel undervisning på højt fagligt niveau. Hertil mange undervisningsmaterialer, - både som internetprogrammer og i papirudgaver.
 2. Tæt kontakt til en underviser, som løbende laver en individuel læringsplan for kursisten, der sikrer, at delmål og slutmål er klare og overskuelige at arbejde efter hjemme.
 3. Ugentlig 15 min. individuel ”Skype-undervisning”. Der fokuseres målrettet på kursistens mundtlige sprog, som evalueres og bl.a. danner grundlag for den følgende uges selvstudium.
 4. Ugentlig mailkontakt med en underviser, hvor kursistens skriftlige opgaver gennemgås.
 5. Yderligere 3 lektioners holdundervisning samt vejledning om måneden på Haderslev Sprogcenter. Kursisterne får adgang til portaler på nettet med opgaver og tekster målrettet kursistens danskfaglige niveau og behov.

Forventninger til kursisten:

 1. At der kan afsættes 10-12 timer om ugen til selvstudium
 2. At der arbejdes selvstændigt og målrettet
 3. At der er absolut fortrolighed med computer
 4. At kursisten har netadgang og Skype med webcam i hjemmet

Det er normalt gratis at deltage

Udmelding

Udmelding skal altid, og så hurtigt som muligt, meddeles sprogcentret.

Udmelding kan foretages af Haderslev Sprogcenter, kursisten selv eller af kommunens sagsbehandler.

Haderslev Sprogcenter kan udmelde kursister, der har for stort fravær eller som ikke yder en aktiv indsats.

Kursisten kan ligeledes udmelde sig selv i tilfælde af job, flytning og andet.

Kommunens sagsbehandler kan udmelde en kursist, hvis der viser sig jobmuligheder eller andre relevante ting i forhold til den individuelle kontrakt.

Ved udmelding skal kursisten:

 • Huske at aflevere alle lånte materialer og bøger.
 • Anmode om tilbagebetaling af depositum.

I tilfælde af manglende aflevering vil der blive sendt en regning på de lånte materialer og bøger.